Home > > Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Bij het verlenen van diensten binnen het volste vertrouwen verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
het volste vertrouwen - KvK 61579645
Margriet Maris
Jericholaan 71 A, 3061 HC Rotterdam
010 - 230 7349 / 06 5116 6161 of margriet@hetvolstevertrouwen.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij de persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een doorverwijzing.

Persoonsgegevens
Het volste vertrouwen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens
- Voor en achternaam
- Contactgegevens; e-mailadres(sen) en telefoonnummers

Doeleinden
Het volste vertrouwen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact;
- Een goede en efficiënte dienstverlening;
- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het vertrouwenswerk, mediation of coachtraject

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.
Deze activiteiten zijn in het kader van een goede dienstverlening en zullen altijd uitdrukkelijk met u gecommuniceerd worden.

Doorgifte van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de Cloud provider die gevestigd is in Nederland.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Mail of LinkedIn, WhatsApp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn "EU-VS Privacy Shield"-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte uren en verrichtte werkzaamheden voor (her-)certificering bij beroepsverenigingen MfN en LVV.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. U kunt denken aan wachtwoorden op telefoon en laptop en een gesloten dossierkast.

Cookies
Op de website worden slechts functionele cookies gebruikt om de bereikbaarheid van de dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2018.

Bel/whatsApp 06 511 66 161 of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl