Home > > Implementatie gedragscodes

IMPLEMENTATIE GEDRAGSCODES

De rol van het management en leidinggevenden is belangrijk bij het tegengaan van ongewenste omgangsvormen. Het aansturen, motiveren en controleren van medewerkers maar ook het bevorderen van goede relaties op de werkplek voorkomen werkstress en verzuim. Voor dit beleid zijn zowel proactieve als preventieve maatregelen en nazorg nodig.

Proactieve maatregelen
Onderdeel van een proactieve maatregel kan zijn een risico-inventarisatie op alle onderdelen van PSA. Deze risico-inventarisatie kan onderdeel uitmaken van een algemene RI&E, tevredenheidonderzoek of periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Bepaal welke verbeteringen noodzakelijk zijn en stel vast welke doelen gehaald moeten worden in een plan van aanpak.

In het plan van aanpak worden opgenomen:
- regels hoe medewerkers en leidinggevenden dienen om te gaan met
ongewenste omgangsvormen (een gedragscode);
- waar medewerkers terecht kunnen indien zij PSA ervaren (bij een
vertrouwenspersoon en ondersteund door een klachtenregeling).
- op welke wijze en door wie de medewerkers en leidinggevenden worden
voorgelicht;
- eventuele sancties voor daders (leidinggevenden, medewerkers of derden)
en hoe en door wie deze sancties worden vastgesteld.

Preventieve maatregelen
- maak PSA onderdeel van het werkoverleg en het functioneringsgesprek;
- zorg voor een cultuur waar over integriteit kan worden gesproken;
- indien PSA een risico blijkt uit de risico-inventarisatie: voer periodiek een
arbeidsgeneeskundig onderzoek uit op het gebied van PSA;
- indien is vastgesteld dat PSA geen risico is, monitor dan periodiek (eens in de
3-5 jaar) dit onderwerp, bijvoorbeeld door enkele vragen op te nemen in het
werktevredenheidsonderzoek;
- stel op basis van de vastgestelde risico's meetbare doelen op en bepaal met
welke maatregelen deze doelen kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door
middel van het (periodiek) coachen van leidinggevenden;
- geef voorlichting en onderricht aan medewerkers over gedragscodes en het
beleid hieromtrent.

Onderhoud
- toets het beleid aan de ervaringen en stel dit zo nodig bij;
- draag zorg voor een adequate nazorg/opvang binnen de organisatie,
door een aangestelde vertrouwenspersoon;

Bel/whatsApp 06 511 66 161 of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl