Home > > Extern vertrouwenspersoon

Uw Externe vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon bied ik in eerste instantie een luisterend oor aan medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen van een organisatie. Daarnaast zorgt een vertrouwenspersoon voor eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten over ongewenst gedrag of misstanden.

Een extern vertrouwenspersoon is verbonden aan een organisaties en op afroep beschikbaar voor medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen. Over de wijze waarop dit gebeurt, worden in een oriënterend gesprek afspraken gemaakt met de leiding. Wensen en verwachtingen worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst. Ook worden afspraken gemaakt over bekendmaking bij het personeel en voorlichting. Dat kan ook in samenwerking met een of meer interne vertrouwenspersonen. 

Individueel consult
In eerste instantie zijn mijn cliënten medewerkers van organisaties waarmee een overeenkomst voor vertrouwenswerk is overeengekomen. Daarnaast zijn er organisaties waar het vertrouwenswerk (nog) niet goed geregeld is. Voor deze mensen ben ik beschikbaar voor een individueel consult, telefonisch of persoonlijk. De kosten zijn in overleg.

Ongewenste omgangsvormen
De werkvloer is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Dat kan leiden tot misverstanden, onbegrip, maar ook tot vijandigheid en onverdraagzaamheid. En tot dilemma's bij leidinggevenden. Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. Toch lopen medewerkers op de werkvloer tegen ongewenst gedrag aan; pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot ziekteverzuim, conflicten en imagoschade. De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Veel bedrijven stellen daartoe een vertrouwenspersoon aan.

Vertrouwenspersoon Integriteit
De Wet Huis voor Klokkenluiders, 1 juli 2016 van kracht, regelt ondermeer dat organisaties met meer dan 50 werknemers een regeling moeten hebben voor het melden van misstanden. De manier van melden en de de behandeling van meldingen wordt geregeld, evenals de bescherming van de melder. In dit kader kiezen organisaties voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit. Met de vertrouwenspersoon kan in vertrouwen gesproken worden over de geconstateerde (vermeende) misstand, omdat het voor iedere werknemer een dilemma is, melden of niet melden. De vertrouwenspersoon is dan sparringspartner alvorens tot melding over te gaan of daarvan af te zien. Met de vertrouwenspersoon als doorgeefluik is het ook mogelijk anoniem melding te doen.

Pesten op de werkvloer
Ongewenst gedrag uit zich soms in pesten. Zowel collega's als leidinggevenden maken zich schuldig aan pestgedrag. Wanneer spreek je nu van pesten en belangrijker wat kan je doen als slachtoffer, maar ook als organisatie. TNO heeft een wegwijzer gemaakt die heel duidelijk is en handvatten geeft om pestgedrag te herkennen en aan te pakken. Ook de rol die de vertrouwenspersoon hierin wordt belicht.

Ontwikkeling van beleid en richtlijnen
Door het ontwikkelen van richtlijnen voor gedrag kan een instelling de werksfeer bewust en positief beïnvloeden. Dit schept kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar om dienen te gaan. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de consequenties en oplossingen zijn in geval van ongewenst gedrag. Als vertrouwenspersoon begeleid ik de organisatie bij het opstellen en implementeren van een gedragscode en het wettelijk verplichte beleid op ongewenste omgangsvormen.

Van mei 2018 tot mei 2020 maakte ik als voorzitter deel uit van het bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Op deze wijze kon ik beleidsmatig een bijdrage leveren aan de professionalisering van het vak van vertrouwenspersoon en de ondersteuning van vertrouwenspersonen in de dagelijkse praktijk.

onafhankelijk - snel bereikbaar - vervanging bij afwezigheid - gecertificeerd vertrouwenspersoon en lid LVvV

Bel/whatsApp 06 511 66 161 of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl