home > Extern vertrouwenspersoon > Vertrouwenspersoon Integriteit

Vertrouwenspersoon Integriteit

Werknemers moeten veilig een (vermeende) misstand kunnen melden bij hun werkgever. Sinds juli 2016 is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers een interne klokken-luidersregeling verplicht. De regeling voorziet in een meldprocedure en in een functionaris bij wie vertrouwelijk overlegd kan worden over al dan niet melden. Deze Vertrouwenspersoon Integriteit kan zowel intern als extern worden aangesteld. Organisaties kunnen ervoor kiezen een extern vertrouwenspersoon aan te stellen als vertrouwenspersoon integriteit.

Gelukkig komen misstanden en integriteitsschendingen niet vaak voor in organisaties, maar als het gebeurt, is het zaak er zorgvuldig mee om te gaan om afbreukrisico en imagoschade te voorkomen.

 
De rol van vertrouwenspersoon is bij integriteitsschendingen wezenlijk anders dan bij omgewenste omgangsvormen. Bij ongewenste omgangsvormen heeft de vertrouwenspersoon te maken met een persoon die zich slachtoffer voelt; hem of haar is iets aangedaan. Hij of zij heeft emotionele steun en een luisterend oor nodig. De vertrouwenspersoon zal met de persoon meedenken over interventies die de situatie voor hem of haar verbeteren. Het belang van de persoon die slachtoffer is staat voorop. Voorkomen moet worden dat deze persoon nog meer schade oploopt. De vertrouwenspersoon zal daarom geheimhouding betrachten van hetgeen hem of haar in de functie van vertrouwenspersoon ter ore is gekomen, en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de melder. De regie blijft bij de melder. 

Bij integriteitsschendingen hoeft de vertrouwenspersoon zich daarentegen niet zozeer te verdiepen in het gevoelsleven van de persoon die melding doet van een integriteitschending. De melder is immers niet zelf het slachtoffer. Dit betekent dat niet de melder primair belang heeft bij de melding, maar de organisatie. Het bevoegd gezag moet zijn verantwoordelijkheid voor de integriteit van de organisatie kunnen nemen, en passende maatregelen treffen om een einde te maken aan de integriteitinbreuk. 

De vertrouwenspersoon dient er daarom alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het bevoegd gezag de benodigde informatie krijgt om de inbreuk te beëindigen. Zo kan de melding geanonimiseerd worden doorgegeven. De vertrouwenspersoon is dan boodschapper. Het is ook mogelijk om voorafgaand aan een melding met de vertrouwenspersoon te sparren over de geconstateerde misstand en de te hanteren werkwijze. Een dergelijk gesprek is wel vertrouwelijk en heeft geen consequenties.

Er zitten voordelen aan de combinatie van de rollen van vertrouwenspersoon ongewenste omgangvormen en  integriteit. De samenvoeging van de functies voorkomt bijvoorbeeld verwarring bij medewerkers over bij welke vertrouwenspersoon ze moeten zijn.
Daarnaast zijn er weliswaar verschillen in vereiste kennis en (gespreks)vaardigheden, maar de opvang van de melder blijft de basis.

 

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl