Home > Blog > Mediation bij conflicten op de werkvloer

Mediation bij conflicten op de werkvloer

02-02-2016

werkvloer is de plek waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Dat kan leiden tot ongewenste omgangsvormen, discriminatie en meningsverschillen rond verschillen met als gevolg arbeidsconflicten, improductiviteit of ziekteverzuim. Lang niet altijd lukt het de werknemer zelf of de leidinggevende adequaat hierop te reageren. De oplossing is werkvloermediation.

Werkvloermediation is een vorm van mediation gericht op het herstel van goede verhoudingen. Aan de verstoring van de werkverhouding kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Onduidelijke taakverdeling, verschillende verwachtingen, onuitgesproken wensen en ambities, maar ook discriminatie of ongewenste omgangsvormen leiden tot stress en niet zelden tot ziekteverzuim.

Door tijdens de mediation naar elkaar te luisteren, gevoelens en ergernissen uit te spreken ontstaat begrip, wordt de communicatie weer helder en kunnen goede afspraken voor de toekomst gemaakt worden.

Een individuele intake maakt het mogelijk om een goede inschatting te maken van de haalbaarheid van een mediation bij kwetsbare partijen. Dat gesprek kan ook gezien worden als een coachgesprek waarbij de kwetsbare partij weerbaarder wordt gemaakt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar situatie op het werk.

Ik heb mij toegelegd op situaties op de werkvloer waarbij ongewenste omgangsvormen en discriminatie een rol spelen. Het gaat dan om gedrag dat in de ogen van een der partijen als grensoverschrijdend wordt ervaren.

Als mediator in dergelijke zaken is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van wettelijke kaders en van de eigenaardigheden van mediation bij dergelijke conflicten. Daarmee kan de mediator partijen informeren over wat ongewenst gedrag is en hen bewust maken van de verantwoordelijkheden die zij zelf en de organisatie op dit terrein hebben.

Mediation bij ongewenst gedrag is te vergelijken met de praktijk van iedere andere mediation, met een aantal belangrijke accentverschillen.

Individuele intake

Bij mijn werkvloermediations vindt altijd een individuele intake plaats. Ten eerste om als mediator een beeld te vormen van de haalbaarheid van de mediation. Daarbij let ik op een aantal criteria: de bereidwilligheid voor mediation, het machtsverschil, het empathisch vermogen en de relatie tussen partijen in het verleden. Tijdens de intake vertellen beiden hun hele verhaal in vertrouwen zonder aanwezigheid van de ander. Partijen laten dan makkelijker het achterste van hun tong zien, en geven een inkijkje in hun emoties en angsten. Ook komt tijdens de intake aan de orde wat de belangen zijn voor partijen bij een oplossing via mediation. De intake is een vorm van coaching van partijen om hen ‘mediationklaar’ te krijgen. Je maakt beiden bewust van de effecten van hun eigen gedrag en zorgt er tegelijkertijd voor dat ze weerbaar zijn.

Mediation en afspraken

Na de intake volgt minimaal één gezamenlijk gesprek om het verhaal en de beleving van beide partijen op tafel te krijgen. Partijen bepalen wat zij inbrengen vanuit de intakegesprekken. Door luisteren, samenvatten en doorvragen probeer ik zichtbaar te maken hoe de feiten ervaren zijn en wat de achterliggende emoties en drijfveren zijn.

Centrale vraag bij het maken van afspraken voor de toekomst is hoe partijen gaan voorkomen dat er in de toekomst weer conflicten ontstaan en wat ieder daarvoor nodig? Door de inzichten, ontstaan tijdens de mediation, is het voor partijen meestal niet moeilijk hierover afspraken te maken.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl